Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Svolta

Artikel 1 KOOP

Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop Svolta reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Prijzen in onze shops zijn onder voorbehoud van typefouten etc.

Artikel 2 BETALING

De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze; .
1) Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL14RABO0116863560 tnv Svolta te Baak onder vermelding van het ordernummer.
2) iDeal betalingen

3) PayPal betalingen

Artikel 2.1 Annuleren

De koper kan de bestelling binnen 7 dagen na de orderdatum annuleren. De koper dient SVOLTA daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de koper de koopovereenkomst na de genoemde 7 dagen alsnog wil annuleren dient hij 15 % van de aankoopsom (exclusief verzendkosten) als annuleringskosten te betalen. Hij krijgt daarvan een factuur.  


Artikel 3 LEVERING

3.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; het eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.
3.2 Opgaven van levertijden op deze Internet site zijn bij benadering, bij de koop kan hiervan worden afgeweken indien hierover overeenstemming wordt bereikt.

3.3 Afhalen : orders die afgehaald moeten worden dienen binnen 14 dagen na de aankoopdatum (zichtbaar op orderbevestiging) opgehaald te worden. Daarna worden er opslagkosten berekend ter grootte van € 7,50 per order per 30 dagen. De klant ontvangt daarvan een factuur nadat de order afgehaald is. 


Artikel 4 GARANTIE

4.1 Producten die door Svolta geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door Svolta voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop, gegarandeerd met uitzondering van startmotoren, dynamo's, rotors en andere elektronisch gerelateerde slijtage delen. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantie termijn door Svolta een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd.

4.2 Ruilen van producten waarbij zich binnen acht dagen na aankoop een ernstige storing heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de storing door Svolta wordt geconstateerd.

4.3 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

4.4 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van Svolta.

4.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Svolta liggen komt de garantie te vervallen.

4.6 De Garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan Svolta wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 6 PRIVACY VERKLARING

Svolta zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Artikel 7 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Afbeeldingen waarbij een getal of letter tussen haakjes achter de omschrijving staat, worden geleverd zoals op de foto('s) getoond. Svolta doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de site maar is hierin ook afhankelijk van haar leveranciers. Afbeeldingen zijn vaak ook als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.


Artikel 8 RETOURNEREN

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Svolta te ontbinden. Bestel je zelf de verkeerde onderdelen dan nemen wij deze niet retour !

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Svolta te melden. De klant dient het product - na overleg met Svolta - te sturen naar een door Svolta vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Svolta ingevolge artikel 8.1 en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Svolta deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Svolta het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

8.4 Svolta behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Svolta of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Svolta schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Svolta de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Svolta heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8.6 Zoals wettelijk is vastgelegd zijn natuurlijk de bepalingen in de wet "Kopen op afstand" van toepassing.

Waarom SvoltaKlanten geven ons en 9.3Binnen 14 dagen
retournerenVerzending
iedere dag